PERSTY YÖNETİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PERSTY GİZLİLİK POLİTİKASI

(https//www.persty.com) ile alt bileşenlerinden oluşan internet sitesinin (bundan böyle Persty Portal olarak anılacaktır) tüm hakları Persty Yönetim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (bundan böyle Persty olarak anılacaktır) aittir. İşbu Persty Portal, Persty’nin sahibi olduğu ve hali hazırda içeriğinde Persty internet sayfaları/sitelerinin ve bu sayfalar/sitelerden erişilen Persty Portal uygulama ve hizmetlerinin ve ileride eklenecek sair internet sayfaları/sitelerinin ve bu sayfalardan erişilen Persty Portal uygulama ve hizmetlerinin yer aldığı sistemi içermektedir. Persty, işbu Persty Portal Gizlilik Politikası ile tüm Persty Portal Kullanıcı ya da Üye’lerini, Persty Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen Persty Portal uygulama ve hizmetleri üzerinden toplanan kişisel bilgilerin (verilerin) ve özel nitelikli kişisel bilgilerin (verilerin) işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması ve açıklanması hakkında bilgilendirmektedir.

Persty Gizlilik Politikasının temel amacı, Kullanıcı ya da Üyelerin gizliliğini güvence altına almaya dönük, yasal düzenlemelere, ulusal ve uluslararası koruma standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak alınacak teknik ve idari önlemlerle ilgili ilkeleri ortaya koymaktır. Bununla beraber, internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle, internet üzerinde kişisel bilgilerini iletirlerken Kullanıcı ya da Üye’lere mümkün olan en üst düzeyde gerekli tedbirleri almalarını önemle tavsiye ediyoruz.

Persty, Kullanıcı ya da Üye’lerin Persty Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen Persty Portal uygulama ve hizmetleri üzerinden ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için Kullanıcı ya da Üye’lerin açık rızası ya da yasal dayanaklar gereği işleyecek, hiçbir durumda öngörülen amaçların dışında işlemeyecek, Kullanıcı ya da Üye’lerin açık rızası ya da yasal dayanaklar olmaksızın üçüncü kişilere hiçbir şekilde aktarmayacak ve açıklamayacaktır.

Persty’nin, Persty Portal aracığı ile elde ettiği bilgileri işleme amaçları şunlardır:

-Kullanıcı ya da Üye’lerle bilgi ve belge iletişimini sağlamak,

- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,

-Etkin müşteri hizmetleri sunmak,

-Yeni uygulama ve hizmetler hakkında bilgi vermek,

-Persty Portal veya iş birliği içinde olduğu kişilerin hizmetlerini doğrudan sunmak,

-Kullanıcının kimliğini açıklamadan çeşitli araştırma ve istatistiksel değerlendirmeler ile anonim veri tabanı oluşturmak.

Persty, Kullanıcı ya da Üye’lerden topladığı kişisel bilgiler ile niteliğine göre özel nitelikli kişisel bilgiler kapsamına giren bilgilerin saklanması, korunması, işlenmesi ya da üçüncü taraflara aktarılması hususunda başta Anayasa’mızın bu konudaki hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere diğer bütün yasal düzenlemelere koşulsuz uymakta, anılan bilgileri saklanma, korunma, işlenme ya da üçüncü taraflara aktarma hususunda yine anılan mevzuatın gereklerini koşulsuz yerine getirmektedir. Gizliliğe verdiği özel önem nedeniyle, bunların yanı sıra teknolojideki gelişmeler doğrultusunda bu kapsamda idari ve teknik bütün önlemleri almakta, bilgisi toplanan kişilerden gelecek her türlü talebi yasal uygunluk koşullarında ivedilikle yerine getirmektedir. Persty, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye aktarılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri genel kabul görmüş teknik ve yöntemlerle almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Persty, bunlarla birlikte, Kullanıcı ya da Üye’ler ile Persty Portalın güvenlik önlemleri (yetkisiz giriş ve işlem vb.) bakımından takip ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal aykırılıklara hukuki delil oluşturulması, Persty Portal ilgili sorunların tanımlanması, Persty Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen Persty Portal uygulama ve hizmetlerde çıkabilecek sorunların ivedilikle tespit edilerek giderilebilmesi için gerektiği durum ve işlemlerde kullanmak için Kullanıcı ya da Üye’lerin IP adresini tespit etmekte, kayıt altına almakta ve işlemektedir. Persty, Persty Politikaları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca, yetkili idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde bu bilgiyi yetkili makamlarla, yasal gerekçelere dayanarak, yasal usullere uygun olarak paylaşabilecektir.

Persty, Kullanıcı ya da Üyeler'in Persty Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen Persty Portal uygulama ve hizmetlerinin gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce inceleme ya da bir tespit talebi gelmesi halinde, konuyla sınırlı olmak ve yasal düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, Kullanıcı ya da Üye ile bilgileri sözü edilen sınırlar çerçevesinde yetkili makamlara aktarma hakkına sahiptir.

Persty, Persty Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalar/sitelerden erişilen Persty Portal uygulama ve hizmetleri dahilinde kendi internet sitelerine ve başka internet sitelerine link verebilir ve/veya başka internet siteleri üzerinden Persty Portalına bağlantı kurma imkânı tanıyabilir. Persty, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Persty, Kullanıcı ya da Üye’lerin Persty Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen Persty Portal uygulama ve hizmetlerinin kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bu bilgiler de işbu politikanın kapsamında değerlendirilmektedir. Çerezler ve Çerez Politikamız ile ilgili geniş bilgi için Persty Portalda yer alan Persty Çerez Politikasını inceleyebilir ve iş bu politikada yer alan şekilde tercihlerinizi uygulayabilirsiniz.

Persty, işbu Persty Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Persty’nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. İşbu sebeple Persty, güncellenen Persty Gizlilik Politikası hakkında Kullanıcı ya da Üye’lerin bilgi sahibi olmalarını ve periyodik olarak gözden geçirmelerini önermektedir.

Kullanıcı ya da Üye’ler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Persty’nin, Persty Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalar/sitelerden erişilen Persty Portal uygulama ve hizmetlerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü ilgili Kullanıcı ya da Üye’lere aittir.

Kullanıcı ya da Üye’ler kişisel bilgilerin gizliliği, işlenmesi, silinmesi, güncellenmesi gibi işlemleri Kullanıcı ya da Üye’ye özel internet sayfasından yapabileceği gibi, kişisel bilgileri ile ilgili her türlü taleplerini Persty Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının 19.2 maddesinde ve Persty Portalda (https//www.persty.com) 'daki KVK Başvuru menüsünde yer alan usul ve esaslar çerçevesince iletebilirler.