YÖNTEM


Toplum, ekonomi ve işletme araştırmalarının her bir aşaması, araştırma konusuna özel uzmanlığa sahip Persty® araştırma ekipleri tarafından yürütülür.

Nicel Araştırma Yöntemleri

Nicel araştırma, olgu ve olayların gözlem, deney ve test yoluyla nesnelleştirerek ölçüldüğü ve sayısal verilerle ifade edildiği araştırma türüdür. Bu yöntemde, araştırılan konuya ilişkin olarak, evreni temsil edecek büyüklükteki örneklemden nicel veriler toplanır, bu veriler istatistiksel yöntemlerle çözümlenir ve elde edilen bulgularla genelleme yapılır. Bu nedenle örneklemin evreni temsil edebilecek şekilde hatasız olarak belirlenmesi ve bu örnekleme doğru soruların yöneltilmesi son derece önemlidir.

Persty® bünyesinde nicel araştırmalar kapsamında aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır:
-PAPI: Kâğıt ve kalem kullanılarak gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler,
-CAPI: Bilgisayar destekli gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler,
-CATI: Bilgisayar destekli telefonla gerçekleştirilen görüşmeler,
-CAWI: İnternet tabanlı soru formlarının katılımcılar tarafından çevrimiçi ortamda doldurulduğu görüşmeler.

Nitel Araştırma Yöntemleri

Nitel araştırma, olgu ve olayların kendi doğal ortamında incelendiği ve genellemelere ulaşmaktan çok, bilginin derinliği ve özgünlüğünün ön plana çıktığı araştırma türüdür. Dolayısıyla veriler büyük örneklemler yerine, daha küçük gruplardan elde edilir.

Persty® bünyesinde nitel araştırmalar kapsamında aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır:
-Odak grup görüşmeleri
-Derinlemesine görüşmeler
-Yapılandırılmamış (denetimsiz) gözlemler
-Yaşam öyküsü
-Örnek olay incelemesi
-Doküman incelemesi (içerik analizi)

PAYLAŞ